Fastigheten

För att vi alla skall trivas i vår trevliga Förening har vi ett antal trivselpunkter för att boendet i fastigheten skall fungera så enkelt och smidigt som möjligt. Om du har synpunkter eller frågor om reglerna, så är du välkommen att kontakta någon i Styrelsen för en diskussion.

Huvudregeln är att ALLA ÄR ANSVARIGA för ordning och trivsel. Vi äger fastigheten tillsammans och vi vårdar den tillsammans. Om du upptäcker ett fel eller en brist, så anmäler du det till respektive entreprenör (välj ”Kontakta” i huvudmenyn).

Kom ihåg att du som boende även är ansvarig för att dina gäster och ev. andrahandshyresgäster sköter sig.

”Håll rent och snyggt, så blir det mer trivsel för alla”

Service

Vår fastighet förvaltas av Nabo, se kontaktuppgifter nedan. Och missa inte att ladda ner Nabo’s app, där du med BankID kan logga in och se mer. Du kan även logga in från dator på www.nabo.se

Felanmälan*

Vid fel registrera din felanmälan på https://nabo.se/felanmalan eller kontakta kundtjänst på 010-288 00 26, vardagar kl.07.00-16.00.

Mejl : felanmalan@nabo.se

* OBS! Vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.

Jourtjänst

Dygnet runt fastighetsjour. Akutsituationer efter kl 16.00 samt helger: 010-288 00 26

Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara ett elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag, jourtaxa tillkommer.

Vid brand ring 112

Kundtjänst Nabo

Vardagar kl.09.00-12.00
Tel:
010-288 00 27

Mejl: BOENDE@NABO.SE

www.nabo.se

Hissarna i fastigheten underhålls och repareras av ELEVATE Stockholm. Kontakta dem om någon hiss krånglar eller är trasig. Vi beställer bara jourarbeten om någon sitter fast i en hiss – i annat fall utförs reparationer under normal kontorstid.

Tel: 0735 011 923

Föreningen har avtal med Ragn-Sells AB. Om hämntning av någon fraktion uteblir, eller om ett kärl är fullt – kontakta deras kundtjänst.

Tel: 0771-88 88 88

Om hämtningen av det ”vanliga” hushållsavfallet uteblir, anmäl utebliven sophämtning till jourtelefonen på Stockholm Stads miljöförvaltning.

Tel: 08-508 465 40

Avfall och källsortering

Följande är INTE tillåtet tillåtet att slänga i Föreningens sopor, och måste följaktligen fraktas bort på egen hand:

 • Frigolit
 • Elektronik
 • Kläder och möbler
 • Keramik, porslin eller andra vassa föremål som kan vara farliga
 • Farligt avfall : kemikalier, ljuskällor och batterier   (kan lämnas till miljöstationen vid Preen Norr Mälarstrand alternativt (mobila miljöstationen)

Titta under respektive flik hur du hanterar övrigt avfall.

Ja tack! Matavfall, kladdiga förpackningar, disktrasor, diskborstar och blöjor. I väl förslutna påsar.

Kretslopp: Behandling för energiutvinning

I grovsoprum Fleminggatan 85. Endast förpackningar, rena och torra. Burkar, dunkar, flaskor. Ta av korkar och kapsyler.

Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd
Läs mer på www.ftiab.se

I grovsoprum Fleminggatan 85. Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar
Kretslopp: Ny metallråvara

I grovsoprum Fleminggatan 85. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong
Läs mer på Svensk Glasåtervinning AB

I grovsoprum Fleminggatan 85. Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper

I grovsoprum Fleminggatan 85 : 

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, Ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Teblad, kaffesump. Filter och tepåser kan också läggas i matavfallet så vi väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper

I grovsoprum Fleminggatan 85. Källsortera pasta – och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåser, pappersbärkassar och wellpapplådor som pappersförpackningar

För and undvika stopp i våra avloppsrör är det viktigt att tänka på vad som spolas ner i toaletter och avlopp. Det som spolas ner kan även påverka reningsverken negativt, vi ska vara rädda om den fina vattenkvalitet vi har.

Grundregel:

Det som får spolas ner i toaletten är det som passerat kroppen och givetvis toapapper.

Exempel på sådant som inte ska ner i toalett eller avlopp:

1) Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, och det vill man inte ha ut i vattnet eller slammet på reningsverket. Släng fimparna och snuset i det brännbara hushållsavfallet – men se naturligtvis till att fimparna slocknat ordentligt först.

2) Hår

Hår tovar ihop sig och orsakar stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.

3) Olja och fett

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.

4) Kondomer, bindor och tamponger

Ska kastas i papperskorgen. För på vägen till reningsverket orsakar kådisar, bindor, tamponger och liknande föremål problem i form av stopp och driftstörningar.

5) Bomullstussar och tops

Om du tar bort ditt nagellack med en tuss, släng det inte på samma ställe som avfall från din stuss.

6) Våtservetter

Vanligt toapapper löses upp i vatten. Det gör inte våtservetter.

7) Mediciner

Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket i stället.

8) Hushållspapper

Hushållspapper är gjort för att kunna suga upp vatten. När hushållspapper spolas ner i toaletten löses det inte upp utan suger åt sig vattnet och sväller. Därför blir hushållspapper i stället till proppar i ledningarna.

Tvättstuga

 

Tvättstugan ligger i portuppgången på S:t Eriksgatan 43.

Här finns två tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkskåp samt en mangel.

Tid för tvätt bokas med hjälp av låscylinder med lägenhetsnummer. Om tiden inte tagits i anspråk efter 20 minuter, så är det fritt för annan boende att använda tiden.

Efter avslutad tvättning, kom ihåg att städa efter dig:

 • Torka rent bänkar och golv vid behov.
 • Ta bort ludd ur tumlaren.
 • Släng tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar i papperskorgen (plastförpackningar källsorteras).

Brandskydd

För att uppfylla vårt ansvar som fastighetsägare och vi ska ha en trygg boendemiljö bedriver vi i styrelsen Systematiskt Brandskyddsarbete där vi kontinuerligt granskar och förbättrar brandskyddet i fastigheten. Som ett led i detta har vi bland annat satt upp nya brandvarnare och brandsläckare i anslutning till trapphusen som ni kanske har noterat. Vi vill också passa på att påminna er alla kring råd och tips gällande era lägenheter och vilka förebyggande åtgärder man kan vidta samt hur vi ska agera om en brand skulle uppstå. (se separat flik).

Vi har tagit hjälp av Brandsäkra AB, som är specialister på brandskydd, och har med deras hjälp besiktigat och dokumenterat brandskyddet i fastigheten. Arbetet har (förutom rena åtgärdspunkter) bl.a. inneburit en uppdatering av vår brandskyddspolicy och våra brandskyddsregler. Vi har även upprättat kontrollrutiner för att regelbundet följa upp brandskyddet i fastigheten.

Brandskyddsreglerna är en lista med konkreta riktlinjer och regler, som alla som vistas i fastigheten förväntas följa – såväl boende, som hyresgäster, som besökare. Reglerna i detta dokument skall alla medlemmar och hyresgäster känna till, eftersom det är ett enkelt sätt att minska risken för brand.

Policyn beskriver på ett mer övergripande sätt målsättningen och ambitionen med vårt brandskyddsarbete. Den är framtagen för att få en rimlig nivå på den brandsäkerhet och trygghet som krävs i vår fastighet.

Brandskyddspolicyn är framtagen för att få en rimlig nivå på den brandsäkerhet och trygghet som krävs i vår fastighet.

Vårt mål är att ha en styrelse som har ett aktivt ansvar för brandskyddet och som följer de regler och rutiner som krävs för att minska risken för att en brand skall kunna uppstå.

Vi har regelbundna kontroller och genomgångar med styrelsen för att säkerställa att vårt systematiska brandskyddsarbete efterlevs.

När ny hyresförhandling sker med externa hyresgäster skall gränsdragningslista för brandskyddet kontrolleras och skrivas under av båda parter.

Styrelsen skall vid en årlig genomgång besluta om nödvändiga åtgärder för att följa brandskyddspolicyn.

Vår internkontroll skall utföras kontinuerligt av vår fastighetsskötare och brandansvarig skall se till att brister åtgärdas inom rimlig tid med samråd av styrelsen.

Vårt syfte är att öka säkerhetstänkandet i Föreningens fastighet genom information och ett aktivt deltagande i brandskyddsarbetet.

Vi vill ge våra lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster en trygg fastighet och verksamhet

Vi skall verka för att såväl lägenhetsinnehavare som lokalhyresgäster ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Alla har vi ett gemensamt ansvar för att brandskyddspolicyn efterlevs.

För att upprätthålla brandskyddspolicyn på har vi regler som kan förhindra att brand uppstår.

Nödutgångar: Får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången skall vara minst lika bred som dörren. Delar av vår källare är utrymningsväg för våra affärslokaler, varför detta är extra viktigt.

Rökförbud: Ingen rökning får ske i de allmänna utrymmena. Rökförbud gäller även på vår gemensamma gård, se information nedan.

Trappphus och gemensamma utrymmen: Inget brännbart material får ställas i trapphuset och de allmänna delarna av fastigheten. Barnvagnar skall alltid ställas i barnvagnsrum.

Gasolflaskor till terrassvärmare: Skall alltid förvaras på ett betryggande sätt. Flaskorna får ej förvaras inne i vår fastighet. Flaskorna skall låsas in i separat skåp utomhus när de inte används under vintersäsongen. Skåpet skall vara utmärkt med skylt Gasolflaskor. Max 2st (PC10) flaskor får förvaras ute på gården.

Grillning på balkong: Grillning är ej tillåten på balkongerna, ej ens med elgrill.

Elektrisk utrustning

Blinkanden och glödande lysrör samt trasig el-utrustning skall genast bytas.

El-centraler och ventilationsrum: Får aldrig blockeras och inget brännbart får förvaras i dessa utrymmen.

Vid de tillfällen då heta arbeten (svetsning, skärning, värmning) skall utföras skall i vår fastighet skall entreprenören visa upp giltigt Heta arbeten certifikat för beställaren. Entreprenörer skall informera styrelsen om arbeten som påverkar brandskyddet ska genomföras.

Nödutgångar: Får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången skall vara minst lika bred som dörren. Delar av vår källare är utrymningsväg för våra affärslokaler, varför detta är extra viktigt.

Branddörrar: Får aldrig ställas upp, se till alltid till att branddörren stänger ordentligt.

Brandceller: Det åligger den som tar upp hål i brandcellsbegränsningarna att täta hålen efter avslutat arbete.

 • Alla lägenheter skall ha minst en brandvarnare. Testa funktionen kontinuerligt. (Källa: Boverket)
 • Rekommenderas att ha minst en brandsläckare per lägenhet och även en brandfilt.
 • Lämna aldrig ett rum med levande ljus.
 • Rengör kontinuerligt filter i köksfläktar.
 • Samla inte saker i trapphusen eller allmänna utrymmen i källaren.
 • Tänk på att kolla ifall dörren har stängts igen bakom er.
 • Bekanta er med skyddsutrustning som finns tillgänglig. En brandvarnare i bottenplan och en högst upp i trapphuset. Detta gäller samtliga trapphus. Sedan en i tvättstugan och två brandvarnare utplacerade i källaren. Brandsläckare finns strategiskt placerade för att täcka behov i trapphus, källare och tvättstuga.

Rädda – varna – larma – släck

En brand kan växa fort och det gäller att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.

Rädda – varna – larma – släck är normalt den ordning du kan följa om du upptäcker en brand, men den verkliga situationen avgör vilken ordning som är bäst. Är ni flera kan ni hjälpas åt.

Brand i kastrull Lägg på locket eller en brandfilt för att kväva branden. Använd aldrig vatten, eftersom vatten får branden att spridas. Stäng av värmen på spisen.

Brand i kläder Försök att snabbt få ned personen liggande. Kväv elden med en brandfilt eller vad som finns till hands. Släck från huvudet och nedåt.

Brand i elektrisk utrustning Dra ur kontakten innan du försöker släcka. Har du en pulversläckare kan du släcka direkt. Släck med en handbrandsläckare, brandfilt eller genom att hälla på vatten.

Annan brand Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och rikta släckmedlet mot lågornas bas. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv
Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna. (Källa: Brandsäkra)

Stäng dörren – röken dödar

Stäng in branden Om du stänger dörren till rummet eller lägenheten där det brinner så hindras spridningen av branden och röken. Se till att alla först har kommit ut.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot brand i cirka 30 min. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Håll dörren stängd och ring 112. (Källa: Brandsäkra)

Gården

Rökförbud

På årsstämman 2021 fattades beslut om allmänt rökförbud på vår gemensamma innergård. 

Rastning av hund och katt är förbjuden på gården.

Grillen och uteplatsen är till för Föreningens medlemmar och hyresgäster. I gårdshuset finns glas, bestick, servetter, m.m. Det är fritt fram att använda dessa. Naturligtvis återställer vi allting efter användning, så att det blir i det skick vi själva skulle vilja finna det i. Det innebär bl.a:

 1. Att bord och stolar skall vara rena och avtorkade (fritt från skräp och matrester).
 2. Att de bestick och porslin man använt snarast diskas upp och läggs tillbaka.
 3. Att grillen har slocknat när man lämnar den.
 4. Att allt skräp läggs i soptunnan. Källsortera gärna det du kan.

Fest

Alla är välkomna att använda gården för privata fester. Men när kvällen börjar närma sig natt – försök då att tänka på ljudnivån, eftersom flertalet boende har sina sovrumsfönster mot gården.